Logo V25
Title Slide3

Thông tin nổi bật quý 1 năm 2019

Kết quả kinh doanh Quý 1/2018 Quý 1/2019
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

 

Thông tin nổi bật năm 2016

Kết quả kinh doanh Năm 2016
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 1 năm 2016

Kết quả kinh doanh Quý 1/2016
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 2 năm 2016

Kết quả kinh doanh Quý 2/2016
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 3 năm 2016

Kết quả kinh doanh Quý 3/2016
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 4 năm 2016

Kết quả kinh doanh Quý 4/2016
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật năm 2017

Kết quả kinh doanh Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 1 năm 2017

Kết quả kinh doanh Quý 1/2016 Quý 1/2017
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 2 năm 2017

Kết quả kinh doanh Quý 2/2016 Quý 2/2017
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 3 năm 2017

Kết quả kinh doanh Quý 3/2016 Quý 3/2017
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 4 năm 2017

Kết quả kinh doanh Quý 4/2016 Quý 4/2017
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật năm 2018

Kết quả kinh doanh Năm 2017 Năm 2018
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 1 năm 2018

Kết quả kinh doanh Quý 1/2017 Quý 1/2018
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 2 năm 2018

Kết quả kinh doanh Quý 2/2017 Quý 2/2018
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 3 năm 2018

Kết quả kinh doanh Quý 3/2017 Quý 3/2018
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin nổi bật quý 4 năm 2018

Kết quả kinh doanh Quý 4/2017 Quý 4/2018
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

Thông tin đang cập nhật….

Thông tin nổi bật quý 1 năm 2019

Kết quả kinh doanh Quý 1/2018 Quý 1/2019
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

 

Thông tin nổi bật quý 2 năm 2019

Kết quả kinh doanh Quý 2/2018 Quý 2/2019
Doanh thu thuần (VNĐ)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ)
Tổng tài sản (VNĐ)
Vốn điều lệ (VNĐ)
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)

 

 

Thông tin đang cập nhật….

Thông tin đang cập nhật….

Menu